• پابوس عشق 96 : جدید ترین برنامه
  • 17 الی 20 بهمن 96: زمان برنامه
  • 25 الی 30 آذر 96: زمان ثبت نام
  • pabooseshgh96@gmail.com: ایمیل